Privacy Beleid

Janseverhuizingen Privacy beleid

 1. Inleiding
  Janseverhuizingen is toegewijd aan de bescherming van de privacy van haar klanten en heeft een privacy beleid opgesteld om haar verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.Verzameling en doeleinden van persoonsgegeven  
Janseverhuizingen verzamelt en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van haar diensten, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

– Het uitvoeren van verhuizingen en het verzorgen van administratieve taken daaromtrent.

– Het onderhouden van contact met onze klanten over onze diensten.

 1. Rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens
  Rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens Janseverhuizingen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

– Toestemming van de betrokkene: U heeft ons toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden.

– Uitvoering van een overeenkomst: De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

 1. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden
  Janseverhuizingen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 2. Beveiliging
  Beveiliging van persoonsgegevens Janseverhuizingen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 3. Bewaartermijn
  Bewaartermijn van persoonsgegevens Janseverhuizingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 4. Uw rechten
  U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Janseverhuizingen via onze contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres of telefoonnummer).
 5. Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Janseverhuizingen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij deze klacht zo snel mogelijk kunnen oplossen. Indien u niet tevreden bent met de oplossing die wij aanbieden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. Wijzigingen
  Janseverhuizingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het is daarom verstandig om regelmatig ons privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
 7. Contactgegevens
  Voor vragen of opmerkingen over dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Janseverhuizingen